+32 (0)497 593404

Geschillen met de overheid / Belastingsgeschillen

Disputes with government / Tax disputes

Nederlands:

Meer en meer nemen de rechtszaken tegen de overheid toe en wordt deze laatste regelmatig in het ongelijk gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet respecteren van gunningsprocedures, het niet respecteren van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het stilzitten van de overheid, enz. Soms worden beslissingen te snel genomen zonder de betrokken burgers te horen of stil te staan bij de schade of het leed dat wordt veroorzaakt. De bestuurlijke overheden beseffen deze problematiek en zijn meer bereid om in een dialoog te treden en deel te nemen aan bemiddelingsgesprekken.

Overeenkomstig artikel 1724 van het Gerechtelijk Wetboek kan elk al dan niet grensoverschrijdend geschil van vermogensrechtelijke aard, met inbegrip van een geschil waar een publiekrechtelijke rechtspersoon is bij betrokken, kan het voorwerp van een bemiddeling uitmaken.

Ondertussen werden er initiatieven genomen zoals de bemiddeling in het kader van de GAS-regelgeving, de oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst en de mogelijkheid om beroep te doen op een bemiddelaar voor de geschillen die aanhangig gemaakt zijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eveneens kan de overheid ook op vrijwillige basis deelnemen aan een bemiddeling. De bemiddeling in bestuurszaken is dan ook in opmars om de burger en de overheid in dialoog te laten treden. Deze dialoog laat een beter begrip van beide partijen toe en indien er sprake is van discretionaire bevoegdheden van de overheid, kan deze eventueel zijn beslissing herzien.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet vrijblijvend met ons contact op te nemen.

English:

The lawsuits against the government are increasing and the latter loses too often. These include, for example, disrespecting tender procedures, disrespecting the general principles of good administration, failure of government, etc. Sometimes decisions are made too quickly without hearing the citizens involved or noticing the damage or the suffering that is caused. The administrative authorities are aware of this problem and are more willing to enter into a dialogue and to participate in mediation discussions.

According to Article 1724 of the Judicial Code, any cross-border or non-cross-border dispute of a property law nature, including a dispute involving a legal person governed by public law, may be the subject of a mediation.

In the meantime, initiatives have been taken such as mediation under the GAS regulations, the establishment of a tax mediation service and the possibility of using a mediator for disputes brought before the Raad voor Vergunningsbetwistingen. The government can also participate in a mediation on a voluntary basis. Mediation in administrative matters is therefore on the rise to allow citizens and government to enter into dialogue. This dialogue allows a better understanding of both parties and, if there are discretionary powers of the government, it can possibly revise its decision.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.

Meer informatie