+32 (0)497 593404

Burgerlijke en handelsgeschillen / Ondernemingsrecht

Civil and commercial disputes / Company law

Nederlands:

Deze bemiddelingen hebben voornamelijk betrekking op het burgerlijk recht, het vennootschapsrecht, het handels- en economisch recht en de intellectuele rechten.

Het merendeel van de geschillen betreffen het niet nakomen van verbintenissen of contractuele bepalingen tussen partijen. Veelal gaat het over de kwaliteit van leveringen of uitvoering van werken en diensten waarbij facturen niet betaald worden.

In het kader van het vennootschapsrecht is een bemiddeling tussen vennoten of aandeelhouders onderling dan wel met het bestuur van de vennootschap noodzakelijk. In talrijke gevallen gebeurt dit in de nasleep van een erfenis of een familiaal geschil.

Geschillen tussen mede-eigenaars en een syndicus behoren ook tot deze categorie van geschillen. De onderlinge verhoudingen tussen eigenaars in appartementsmede-eigendom is vaak een oorzaak van conflicterende rechten en/of gebrekkig geregelde rechten, dan wel onvoorziene omstandigheden.

In veel gevallen is het mogelijk deze aangelegenheden met een bemiddeling te regelen zonder deze voor een rechtbank te brengen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet vrijblijvend met ons contact op te nemen.

English:

These mediations mainly concern civil law, company law, commercial and economic law and intellectual property law.

The majority of disputes concern the failure to fulfill commitments or contractual provisions between the parties. This usually concerns the quality of deliveries or the execution of works and services where invoices are not paid.

In the context of company law, mediation between partners or shareholders or with the management of the company is sometimes necessary. In many cases this happens in the aftermath of an inheritance or a family dispute.

Disputes between co-owners and a syndic also belong to this category of disputes. The mutual relationships between owners in apartment co-ownership are often a cause of conflicting rights and / or inadequately regulated rights or unforeseen circumstances.

In many cases it is possible to settle these matters with mediation without taking them to court.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.

Meer informatie